ประกันสุขภาพที่ซื้อให้กับตนเองหรือบิดามารดาก็สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไข

ลูกค้าประกันสุขภาพ กรุงไทยพานิชประกันภัยที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าเบี้ยประกันภัย เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร โดยบริษัทฯจะนำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัย ตามที่ท่านได้แจ้งไว้ไปยังกรมสรรพากร

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและเบี้ยประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองสุขภาพของตนเอง หักค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทและเมื่อรวมกับ ประกันชีวิตและประกันแบบสะสมทรัพย์ ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพทั้งของบิดามารดาตนเองและบิดามารดาของคู่สมรส หักค่าลดหย่อนตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้บิดามารดาต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เกิน 30,000 บาท โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเกณฑ์อายุของบิดามารดา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ KPI Contact Center 0 2624 1111 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00 น.)


สงวนสิทธิ์ 2560 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2624 1111

เว็บไซต์สามารถใช้ได้ดีกับ Microsoft Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด